гр. Пазарджик, ул. "Ген. Гурко" №6, ет. 2, офис 7
Сушилни камери

СУШИЛНИ КАМЕРИ СЪС СТРАНИЧНО РАЗПОЛОЖЕНИ ОСЕВИ ВЕНТИЛАТОРИ
/СРВ/ – ЗИДАНИ ИЛИ ОТ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЯ

Кратко описание на зидани сушилни камери /СРВ/:

При този тип сушилни камери, вентилаторите са разположени в самото сушилно пространство отстрани на фигурата с материал точно по средата. Камерите имат това предимство че се намалява височината им за сметка на вентилационното помещение.

Осевия вентилатор е с диаметър 1800 mm, и се свързва с електродвигателя псредством предавка с трапецовидни ремъци. За направляване на въздушния поток вентилатора се екранира.

От дветв страни на вентилатора се монтират вертикално две групи стоманени калорифери. Въздухът се рапределя на два потока, завърта се от надлъжната стена, преминава през калориферите и крайните части на фигурата с материал и като достигне до срещуположната стена зажърта се на 180°, след което отново се насочва през централната част на фигурата, поема се от вентилатора и процеса се повтаря.

С цел да се подсигури правилна циркулация на въздуха, междинните летви трябва да бъдат точно и пражилно поставени, за да се разграничат всмукващата и нагнетяващата зона в фигурата. Сушилната камера може да се изгражда в ралични размери, като максмиалната височина е 3 метра.

Въздуховода за свеж въздух се разполага в зоната на разреждане непосредствено пред вентилатора, а в областта на нагнетяването се разполага въздуховод за отработен въздух.

Като топлоносител се използва гореща вода или пара на ниско налягане, получавани от котелна централа.

Котела които е монтиран в котелна централа е стоманен топлоизолиран и е предназначен за изгаряне на дървени отпадъци.

Зареждането на сушилните камери може да се извършва по релсов път или с мотокар.

Сушилните камери могат да бъдат с ръчно или автоматично управление на сушилния процес, зидани или от метална конструкция.

Оборудването на сушилните камери включва:

 калорифери стоманени оребрени
 вентилатори осеви
 екрани за вентилаторите
 отоплителна инсталация
 въздуховоди за свеж и отработен въздух
 клапи с ел. задвижване, управлявани с микропроцесорна система

Оборудването на котелното включва:

 котел стоманен за изгарянена дървесни отпадъци
 помпи циркулационни и питателни
 обезопасителна инсталация (при воден вариант) или кондензатна инсталация (при парен вариант)